Villkor för köp

Drangelska Ridinstitutet & Christina Drangel, enskild firma hädanefter kallad DI gör det enkelt, säkert och utan obehagliga överraskningar vid köp av utbildning genom oss. Här nedan ser du våra fullständiga köpevillkor.

Ångerrätt för företagskunder: Kurser, utbildningar, konsultation och medlemstjänster har inte någon ångerrätt om inte den du har köpt kursen av har meddelat dig särskilt om detta.

Genomförandegaranti: Vi har en genomförandegaranti till dig som har erlagt anmälningsavgift och håller dig till betalningsplanen. Om du av någon anledning, sjukdom eller liknande inte kan delta i en träff så betalar du enligt planen men bereds plats att ta igen den förlorade träffen i en av de andra utbildningsgrupperna. Detta förutsatt att du håller dig till betalningsplanen dvs betalar även den träff som du tvingats frånvara från. Genomförande-garantin gäller två år från det att du betalade in anmälningsavgiften.

Kortbetalning

Vi accepterar Visa & Master Card genom våram samarbetspartner Stripe. Alla transaktioner sänds krypterat via SSL (Secure Sockets Layer) och är 100 % säkra. Kortköp är avgiftsfritt. Om det avtalade beloppet inte kan dras och betalning uteblir fakturerar vi beloppet

Delbetalning och avbetalning

Ett köp som görs med avbetalning, antingen skriftligt eller muntligt är att anse som bindande och skall betalas i sin helhet innan förfallodatum. Om delbetalning/avbetalning inte inkommer innan förfallodatum så kommer det resterande beloppet att sändas vidare till fakturering och ev inkasso.

För att få betala via faktura måste du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt bli godkänd i kreditprövningen som görs vid köpet. Faktura sänds på e-post.

Vid försenad betalning så kommer det att skickas en inkassovarning och lagstadgade avgifter kommer att påföras fakturan. Om fakturan fortsättningsvis inte betalas så kommer den att sändas till inkasso och ytterligare kostnader kommer att påföras.

Försäljning till minderåriga

Om du är under 18 år måste du ha tillåtelse av målsman att få köpa en utbildning hos oss.

Upphovsrätt  

Upphovsrätt tillfaller © tillhör Drangelska Ridinstitutet. Allal rättigheter är skyddade av patent och registreringsverket. Det är strängt fördjupet att kopiera, distribuera, publicera eller på annat sätt vidarebefordra material som finns på Drangelska Ridinstitutets hemsida. 

Förutsättning för användande av kursportalens innehåll

Du köper tillgång till portalens innehåll i kursperioden. Drangelska Ridinstitutets produkter är skyddade av upphovsrätt. Produkterna/innehållet är endast för personligt & icke-komersiellt bruk.

Du kan inte använda produkterna eller materialet som är tillgängligt på ett sånt sätt att det utgör en kränkning av våra rättigheter eller på ett sätt som inte har auktoriserats av Drangelska Ridinstitutet.

Du kan inte ändra, kopiera, reproducera, publisera, ladda upp, ladda ned, lägga ut, överföra, sälja, skapa närbesläktade produkter, utnyttja eller på något vis distribuera på något medium ( härmed avses e-post eller andra elektroniska medier) något material från produkten. Kopiering, delning eller uppladdning av produktesider eller delning på nätsidor är att anse som att stjäla och kommer att bli anmält i den omfattning lagen tillåter det.

Du kan däremot ladda ner och/ eller skriva ut ett exemplar av enskilda sidor på nätsidan för enskilt, personligt och icke-kommersiellt bruk förutsatt att hänsyn tas till alla upphovsrättsliga och egendomsrättliga rättigheter.

Drangelska ridinstitutet erbjuder individuella kursprogram. Vid registrering kommer du att få ett användarnamn och ett lösenord och en medlemsprofil som du använder under kursen i den privata medlemsportalen. Om du önskar ta kursern tillsammans med en kollega eller kompanjon så måste var och en köpa kursen individuellt. Om du önskar att en assistent eller en hel grupp ska gå kursen så måste var och en köpa ett eget medlemskap.

Sekretess

Vi respekterar ditt privatliv och vi insisterar på att du respekterar de andra kursdeltagarnas privatliv. Därigenom är detta ett ömsesidigt avtal om tystnadsplikt. Vi resperkerar din sekretess och därtill hörande förtrolig information om ideer, planer och företagshemligheter. När du köper en utbildning av oss då samtycker du till att respektera samma rättigheter till de andra kursdeltagarna samt representanter för Drangelska Ridinstitutet.

Det står dig fritt att diskutera dina personliga resultat från våra kurser och utbildningar med vem du vill. Däremot måste alla erfarenhter och uttalanden, muntliga eller skriftliga från alla andra kursdeltagare  eller Drangelska Ridinstitutets team hållas strikt konfidentiellt.

Säkerhet & PUL & Nya GDPR

Vi använder SSL (Secure Socket Layer), vilket betyder att alla beställningar är krypterade dvs helt säkra. Drangelska Ridinstitutet garanterar att vi aldrig ger ut dina personuppgifter eller din e-post till tredje part, om det inte föreligger särskilda grunder t ex att polisen eller en åklagare eller liknande ber om upplysningar. Du har rätt till att få den information vi har registrerat om dig och om du menar att den är felaktig eller irrelevant så kan du be om rättelse eller borttagning från vårt kundregister. Kontakta oss i så fall på info@drangelska.se

I många år har i Sverige personuppgiftslagen, PUL, styrt hur och vem som får hantera personuppgifter. 
Från och med 25 maj 2018 är det GDPR som styr reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. GDPR är en förkortning för General data protection regulation. Det är en dataskyddsreform som är gemensam för hela EU. En stor del av syftet med GDPR är att stärka medborgarnas rättigheter. Företag och andra organisationer ska informera hur vilka uppgifter de lagrar, varför och hur uppgifterna hanteras. 

Vi har nu uppdaterat våra allmänna villkor med information om hur Drangelska Ridinstitutet hanterar GDPR, både vad gäller våra prenumeranter på maillistan och våra online-kursdeltagare.

Behandling av personuppgifter

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Drangelska Ridinstitutet registrerar och sparar endast dina personuppgifter så länge som du prenumererar på vårt Nyhetsbrev eller deltar i vår online-kurs.
Drangelska Ridinstitutet kommer vid behandlingen av prenumeranten/kursdeltagarens personuppgifter att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna. 

All Behandling av kundens personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och annan vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning såsom den kommande Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018, till GDPR tillhörande nationell följdlagstiftning samt övrig tillämplig dataskyddslagstiftning (”Dataskyddslagstiftning”). 

Drangelska Ridinstitutet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som kunden lämnar vid prenumeration av Nyhetsbrevet eller deltagande i online-kurs. Dessa personuppgifter är kontaktuppgifter i form av namn, e-postadress, adress. 

Ansvarsbegränsning

Vi friskriver oss från alla ekonomiska krav knutna till några av våra nätsidor, videor, nyhetsbrev, kursportalen eller annat innehåll. Vi har gjort alla som vi kan för att säkra innehållet att innehållet håller hög kvalitet.

Genom att köpa den här kursen så accepterar och godtar du att du är fullt ut ansvarig för din framgång och reslutatet av att delta i kurserna och utbildningarna.

Du ensam är ansvarig för dina handlingar och dina resulatt är beroende av dina personliga faktorera, inklusiver dina färdigheter, dina kusnkaper, begåvning, engagemang, företagskunskaper, nätvark och din ekonomiska situation för att nämna några.

Avbokning och ombokning

Drangelska Ridinstitutet förbehåller sig rätten att avlysa eller boka m en kurs p ga saker som är utanför DI:s kontroll. Vi avbokning från kursdeltagarens sida se under utförande garantin. Vid avboking från Drangelska Ridinstitutets sida kommer kursdeltagaren att bli erbjuden att delta vid en senare tidpunkt.

Begränsning & ansvar

När du köper någon av våra produkter så samtycker du till att du använder Drangelska Ridinstitutet tjänster på eget ansvar och att programmet är en undervisnings-, utbildnings- och upplysningstjänst. Du fritar på så vis institutets och deras anställdas ansvar för ev skador som kan uppstå i och ev krav som skulle uppstå i samband mellan avtalet mellan båda parter. Du accepterar alla ev risker såväl förutsägbara som oförutsägbara.

Icke officiellt nedsvärtande

Ifall det skulle uppstå en tvist mellan dig och Drangelska Ridinstitutet så samtycker du till att den enda arenan för att lösa en sådan tvist är genom kommunikation mellan dig och Drangelska ridinstitutet. Du samtycker till att du inte kommer att delta i något nedsättande utlåtande eller någon nedsättande kommunikation med tredje part, offentlig eller privat som leder till offentligt baktalande om Drangelska Ridinstitutet.

Avtalet

Detta avtal kan inte överlåtas av någon av parterna.

Uppsägelse

Genom att köpa den här produkten så samtycker du till att Drangelska Ridinstitutet efter eget huvud kan avsluta det här avtalet eller begränsa eller utesluta elelr säga upp kundens medverkande i programmet utan erläggande av ersättning om kunden verkar på ett för Drangelska Ridinstitutet negativt sätt eller för ett för andra deltagare negativt sätt. Detta gäller också vid brott mot villkoren.

Tvistlösning

Om tvisten inte kan lösas med förhandlingar mellan de båda parterna vill det råda enighet om att tvist i förbindelse med det här avtalet endast ska sändas till ARN eller rätten.

Varning

En ev varning om oegentligheter eller oenighet ska skickas från den ena parten till den andra i egen hög person, med post registerart och levererat med kvittering. Varslet ska översända till parterna till adress som finns registrerat i avtalet.

Force majeur

I händelse av betydande ekonomisk kris, krig, inkallning eller ockupation upphör Drangelska Ridinstitutets att gälla enligt lagen om force majeur. Detsamma gäller om kursorten drabbas av brand eller annan skada som förhindrar att utbildningen äger rum. 

Adress & kontakt till Drangelska Ridinstitutet lyder som följer:

E-post: info@drangelska.se

Adress: Drangelska Ridinstitutet

Hägernäsvägen 8

183 66 Täby

Sverige


Org.nr: 670103-1103

Detta avtal ska regleras och tolkas i samförstånd med gällande svensk lag

rectly on this page.